Visagino savivaldybė - Jaunimo naujienos

Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31140 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Jaunimo naujienos

PASKELBTAS ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2019 METAIS KONKURSAS 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2018 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 2V-169 (1.4) „Dėl atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo “, 2018 m.  spalio 8 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkursą (toliau – Konkursas). 

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką. 

Konkurso būdu finansuotinos veiklos (gali būti įgyvendinamos kartu su partneriu (-iais): 

 • veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas;
 • veiklų organizavimas atvirojo jaunimo centro darbuotojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos (rekomenduojama vadovautis Rekomendacijomis atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui, patvirtintomis Departamento direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 2V-77 (1.4) „Dėl Rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“);
 • bendradarbiavimo pagrindu kartu su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis (tarp jų – ir kitais atviraisiais jaunimo centrais) vykdomos veiklos. 

Projektų priėmimo pradžia – 2018 m. spalio 8 d.
Projektų priėmimo pabaiga – 2018 m. lapkričio 6 d. 

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma projekto įgyvendinimo laikotarpiui – 16 000 (šešiolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma projekto įgyvendinimo laikotarpiui – 5 000 (penki tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) Eur.
Konkurso dokumentai, nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje. 

Pagal Nuostatų 22 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus): 

 • pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.);
 • dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjo vadovas yra įstaigos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduoto Juridinių asmenų registro išrašo);
 • jei pareiškėjas veikia kaip įstaigos padalinys, įstaigos struktūrą ir padalinio teisinį statusą patvirtinančių dokumentų;
 • pareiškėjo struktūrinio padalinio dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto ir pan. (taikoma pareiškėjams, kurie turi padalinį (-ius), vykdantį (-čius) atvirąjį darbą su jaunimu);
 • dokumentų, pagrindžiančių vykdytojų kvalifikaciją ir (arba) įrodančių vykdytojų dalyvavimą 2016–2018 metais ir (ar) einamaisiais metais Departamento, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 16 punkto reikalavimus);
 • dokumentų, įrodančių teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos projekto veiklos;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos, užpildytos pagal Nuostatų 3 priede nustatytą formą;
 • pareiškėjo patalpų, kuriose bus vykdomos projekto veiklos, nuotraukas (vienoje rinkmenoje);
 • dokumentų, įrodančių papildomą projekto finansavimą (pvz., banko išrašo, garantinio rašto, išduoto finansavimą skiriančios organizacijos);
 • dokumentų, įrodančių, kad pareiškėjas paraiškos teikimo dieną veiklą vykdo ne ilgiau kaip vienus metus (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduoto pareiškėjo registravimo pažymėjimo, Juridinių asmenų registro išrašo ir pan.) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.1 papunkčio prioritetą);
 • dokumentų, įrodančių, kad paraiškos teikimo dieną pareiškėjas vykdo veiklą pagal pareiškėjo patvirtintą ne trumpesnį kaip trejų metų veiklos planą (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.2 papunkčio prioritetą);
 • dokumentų, įrodančių, kad paraiškos teikimo dieną pareiškėjas atvirajame jaunimo centre turi pasitvirtinęs ir naudoja lankytojų skaičiavimo metodiką, kuri neprieštarauja atvirojo darbo su jaunimu principams (įstaigos skaičiavimo metodiką patvirtinančio dokumento, protokolų ar kt.) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.3 papunkčio prioritetą);
 • savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu arba savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybei užtikrinti tvarkos aprašo kopija (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.4 papunkčio prioritetą);
 • dokumentų, įrodančių, kad pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos teritorijoje veikianti nevyriausybinė organizacija, veiklą darbo su jaunimu srityje vykdanti ne trumpiau kaip vienus metus (pvz., veiklos ataskaitos, protokolų ir pan.) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.5 papunkčio prioritetą);
 • užpildyto Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo 1 priedo (pasirašyta savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatoriaus arba kito administracijos atstovo, jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.6 papunkčio prioritetą);
 • dokumentų, įrodančių pareiškėjo turimas lėšas patalpų, skirtų 2019 metams projekto veikloms vykdyti, komunalinėms paslaugoms (šildymo, elektros energijos, vandens, nuotekų, kitoms patalpų priežiūros paslaugoms) apmokėti (pvz., banko išrašo);
 • pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų. 

Nuostatų  22 punkte išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217), reikalavimų (taisyklių 54 p.).
Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos (Nuostatų 1 priedas), sąmatos (Nuostatų 2 priedas) formas ir Nuostatų 22 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.
Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Gintarė Stankevičienė (el. paštas gintare.stankeviciene@jrd.lt, tel. 8 683 63 179) Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.
Informuojame, kad pateiktų programų atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl projektų finansavimo. Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/hUHdxgqmOO  

Jaunimo reikalų departamento informacija

PASKELBTAS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2019–2020 METAIS KONKURSAS 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 2V-160 (1.4) „Dėl jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2018 m. spalio 1 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 metais konkurso (toliau – Konkursas). 

Konkurso tikslas – stiprinti jaunimo organizacijas, kad būtų užtikrinama jų veiklos kokybė, plėtra ir sudarytos sąlygos ugdyti jų narių ir savanorių kompetencijas. 

Konkurso būdu finansuotinos veiklos: 

 • jaunimo organizacijos veiklos užtikrinimas ir plėtra regionuose: padalinių steigimas, jų veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas, veiklos kokybės užtikrinimas;
 • atstovavimas jaunimo organizacijos narių interesams Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;
 • jaunimo organizacijos narių ir savanorių kompetencijų ugdymas;
 • jaunimo įtraukimas į jaunimo organizacijos veiklą;
 • jaunimo informavimas, konsultavimas, aktualios informacijos jaunimui teikimas;
 • jaunimo organizacijos tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas, tarptautinių ryšių ir veiklos organizavimas;
 • bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais. 

Projektų priėmimo pradžia – 2018 m. spalio 1 d.
Projektų priėmimo pabaiga – 2018 m. spalio 30 d.
Didžiausia vienai programai galima skirti lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 5 000 (penki tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 175 000 (vienas šimtas septyniasdešimt penki tūkstančiai) Eur.
Pagal Nuostatų 23 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus): 

 • pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.);
 • pareiškėjo galiojančio 3 metų trukmės strateginio veiklos plano;
 • dokumentų (pvz., veiklos ataskaitų, protokolų), įrodančių, kad pareiškėjas sistemingai ir nuosekliai vertino savo veiklos veiksmingumą ir siekė gerinti veiklos kokybę 2017–2018 m.;
 • dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjo vadovas yra organizacijos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduoto Juridinių asmenų registro išrašo);
 • pagrindinio (-ių) programos vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • pareiškėjo kolegialaus valdymo organo narių sąrašo, nurodant kiekvieno nario vardą, pavardę, amžių 2018 m. spalio 1 d., miestą, kuriame deklaruota nario gyvenamoji vieta, atstovaujamą jaunimo organizaciją, telefono numerį, el. pašto adresą ir pareigas jaunimo organizacijoje, bei šių narių išrinkimo į pareiškėjo kolegialų valdymo organą protokolo;
 • pareiškėjo padalinių sąrašo, jame nurodant kiekvieno padalinio pavadinimą, juridinio asmens kodą (jei yra), narių skaičių, adresą, savivaldybę, vadovo vardą, pavardę, amžių 2018 m. spalio 1 d., telefono numerį ir el. pašto adresą;
 • dokumento (-ų), įrodančio (-ių) pareiškėjo narystę tarptautinėje (-ėse) 
  organizacijoje (-ose), jei pareiškėjas yra tarptautinės (-ių) organizacijos (-ų) narys;
 • bendradarbiavimo sutarties (-čių), jei yra;
 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), 
  kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą.  

Nuostatų  išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217), reikalavimų (taisyklių 54 p.). 
Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytas paraiškos (Nuostatų 1 priedas), sąmatos (Nuostatų 2 priedas) formas ir Nuostatų 23 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. 
Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyresnioji patarėja Valda Karnickaitė, elektroninis paštas valda.karnickaite@jrd.lt, tel. 8 683 61927. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos. 
Informuojame, kad pateiktų programų atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl projektų finansavimo. 

Konkurso aprašas ir paraiškos forma

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/hUHdxgqmOO 

Jaunimo reikalų departamento informacija 

VISAGINO SKAUTAI TAUTINĖJE SKAUTŲ STOVYKLOJE „LAUŽŲ KARTA 2018“ 

Liepos 14-22 dienomis Visagino skautų organizacija dalyvavo Tautinėje skautų stovykloje „Laužų karta 2018“. 
Ši stovykla, skirta paminėti skautybės Lietuvoje šimtmečiui, sulaukė daugiau kaip 3000 skautų iš aštuoniolikos pasaulio šalių ir, žinoma, visos Lietuvos. Pasidalinę į tris amžiaus grupes „Vilkiukai“ ir „Voveraitės“, skautai ir patyrę skautai turėjo puikią galimybę pasinaudoti įgyta gyvenimo miške išmintimi, išbandyti save, pasidalinti skautiška patirtimi ir susirasti naujų draugų iš visos Lietuvos ir užsienio šalių.
Svečių dieną stovyklą aplankė jos Ekscelencija Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

STARTUOJA ATRANKA Į „MISIJA SIBIRAS'18“ EKSPEDICIJĄ

Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“ skelbia atranką į „Misija Sibiras’18“ ekspediciją ir pradeda dar intensyvesnį pasiruošimą vasarą laukiančiai ekspedicijai į Sibirą. Nėra svarbi dalyvių profesija ar rusų kalbos žinios – atrankoje svarbiausia yra motyvacija ir noras tapti „Misija Sibiras“ šeimos dalimi ne 2 savaitėms Sibire, bet visam gyvenimui. Atrankos anketą iki gegužės 7 d. kviečiame pildyti adresu www.misijasibiras.lt
Daugiau informacijos apie atranką el. paštu jauniems@jauniems.lt
Dėkojame, jog prisidedate prie gyvosios istorijos išsaugojimo!

SKELBIAMAS ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ VEIKLOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2018–2019 METAIS KONKURSAS

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2018–2019 metais konkursą (toliau – Konkursas).
Konkurso tikslas – finansuoti ilgalaikes atvirųjų jaunimo centrų veiklos programas, kurias įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.
Programos teikiamos iki 2018 m. kovo 2 d. 23.59 val.
Didžiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 15 000 Eur. Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 3 000 Eur. Visa konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma vieniems metams – 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) Eur.

Visa informacija apie konkursą skelbiama Jaunimo reikalų departamento interneto svetainėje.

JAUNIMO SAVANORIUS PRIIMANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITACIJA 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 2V-187 (1.4) atnaujintas savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašas, kuris numato keletą naujovių savanoriško darbo organizavime.
Organizacijos gali  teikti paraiškas gali gauti 3 metų akreditaciją arba kreiptis dėl pakartotinės akreditacijos 2 metams. Organizacijos, kurios buvo akredituotos projektuose „Jaunimo savanoriška tarnyba“ ar „Atrask save“ jau gali kreiptis dėl pakartotinės akreditacijos suteikimo.

Paraiškos teikimas. Organizacijos, norinčios gauti akreditaciją ar pakartotinę akreditaciją, turi užpildyti paraišką, kurioje pateikiama informacija apie organizaciją, jos veiklas ir planus.
Užpildyta ir organizacijos vadovo pasirašytą paraiška teikiama Jaunimo reikalų departamentui.

Paraiškos vertinimas ir susitikimas. Organizacijos paraišką vertina Jaunimo reikalų departamento darbuotojai ir išoriniai ekspertai, kurie susitinka su organizacijos atstovais. Susitikimo metu ekspertai bendrauja su organizacijos atstovais tiek dirbančiais administracinį darbą ir galbūt neturinčiais tiesioginio kontakto su savanoriais, tiek su atsakingais už priimamų savanorių programos įgyvendinimą. Šio susitikimo metu siekiama įvertinti organizacijos pasiruošimą, galimybes ir erdvę tobulėti.

Vertinimas vykdomas pagal Aprašo rekomendacijas ir vertinimo ataskaitą.

Sprendimas ir rekomendacijos. Po susitikimo su organizacija ekspertai remdamiesi pateikta informacija organizacijos paraiškoje ir susitikimo metu priima sprendimą dėl akreditacijos ir rengia rekomendacijas tolimesniam organizacijos tobulėjimui.
Organizacijos registravimo akreditavimui anketa.
Jei organizacija jau buvo akredituota „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ ar „Atrask save“ projekto metu, ji gali kreiptis dėl pakartotinės akreditacijos iki 2018 m. rugsėjo 20 d. Pakartotinės akreditacijos metu organizacija taip pat turės pateikti paraišką, gaus ekspertų rekomendacijas, tačiau susitikimas su organizacija galės būti įgyvendinamas nuotoliniu būdu.  

Daugiau informacijos galite teirautis:
Justina Lukaševičiūtė tel. 8 (5) 2461355 arba el. p.: justina.lukaseviciute@jrd.lt

EUROPOS JAUNIMO SAVAITĖ VISAGINE 

Europos jaunimo savaitės ambasadorė Visagine Veronika Semeniuk ir Visagino kūrybos namai kviečia jaunimą (14-29 m. žmones) dalyvauti Europos jaunimo savaitei skirtame renginyje „IDEJA+“. 
Tema - jaunimo nedarbas ir emigracija.
Renginys vyks  2017 m. gegužės 3 d. Visagino kūrybos namų jaunimo užimtumo centre, pradžia – 14.00 val. 
Jaunus žmones ir jaunimo komandas, ketinančius pasidalinti idėjomis kaip spręsti jaunimo nedarbo ir emigracijos problemas, kviečiame parengti idėjos pristatymą ir iki 2017 m. gegužės 1 d. registruotis „Idėja+“ renginio dalyvio idėjos pristatymo atmintinėje nurodytu el. paštu. 
 
Idėjos pristatymo atmintinė

DAR KARTĄ NEAKTYVAUS JAUNIMO ĮTRAUKIMO TEMA

Pastaruoju metu daug kalbėta apie Jaunimo garantijų iniciatyvų Jaunimo reikalų departamento įgyvendinamo projekto „Atrask save“, vykdomo Visagino savivaldybėje, sunkumus.
Priminsime, kad projekto tikslas – surasti nedirbančius, nesimokančius, mokymuose nedalyvaujančius ir Darbo biržoje neregistruotus jaunuolius, įtraukti juos į projekto veiklas, kad jie būtų gražinti į švietimo sistemą, darbo rinką, pasirinktų savanorišką darbą vienoje iš priimančių savanorius organizacijų.    
Šis klausimas svarstytas Visagino švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovų pasitarime (vasario 21 d.), Visagino seniūnaičių sueigoje (vasario 23 d.), neaktyvaus jaunimo paieškos tema diskutuota ir individualiuose susitikimuose su socialiniais partneriais, visuomenininkais, atvirą darbą su jaunimu vykdančiomis institucijomis. 
Kovo 29 d. neaktyvaus jaunimo suradimo tema buvo kalbama net dviejuose posėdžiuose: 10.00 val. Visagino sporto centro Atviroje jaunimo erdvėje vyko Metodinės tarybos prie teritorinės darbo biržos posėdis, kuriame be tarybos narių dalyvavo Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus vadovas Eugenijus Tamonis ir JGI projekto, įgyvendinamo Darbo biržos, koordinatorė Mėta Paulauskė. 
Partneriai iš Darbo biržos suprato ir įvertino Visagino sporto centro sunkumus. Natūralu, kad jauni bedarbiai siekia kuo greičiau registruotis Darbo biržoje ir siekia joje išsilaikyti. Dėl įvairių priežasčių pašalinti iš registruotų bedarbių sąrašų jaunuoliai stengiasi kuo greičiau atkurti statusą. Motyvacija – mėnesinė piniginė išmoka. Ji ir „pririša“ jaunus žmones prie Darbo biržos. 
Taigi dvi įstaigos, vykdančios analogišką projektą, turi savo interesus ir, suprantama, siekia projekto sąlygomis apibrėžtų rodiklių. 
15.00 val. tarpinstitucinis susirinkimas ta pačia tema vyko jau savivaldybės mažojoje posėdžių salėje. Dalyvavo savivaldybės administracijos skyrių darbuotojai, visuomenininkai, partneriai iš Visagino policijos komisariato, Probacijos skyriaus, Paramos vaikui centro.
Veronika Semeniuk pristatė projektą „Atrask save“ ir jo aktualumą bei pakvietė diskusijai, kaip socialiniai partneriai galėtų talkinti surandant neaktyvius jaunus žmones. 
Situacija nėra džiuginanti: Vaiko teisių apsaugos ir Socialinės paramos skyriai, tiesa, naudojasi tam tikromis duomenų bazėmis, tačiau galioja asmens duomenų apsaugos reikalavimai ir teisiškai nėra reglamentuota prievolė dėl neaktyvaus jaunimo nustatymo ir jo įtraukimo į veiklas.  Tie patys teisės aktai reglamentuoja ir policijos darbą – informacijos teikimą riboja asmens duomenų apsauga. Jau yra precedentai, kada gyventojai kreipėsi į teisėtvarkos institucijas, reikalaudami paaiškinti, kokiu pagrindu buvo tikrinami jų asmeniniai duomenys.
Viena, ką pažadėjo socialiniai partneriai  - tai iškabinti informaciniuose stenduose „Atrask save“ projekto plakatus, pagal galimybę viešinti projektą, o suradę projekto tikslinę grupę atitinkančius jaunuolius - perduoti projektą viešinančius lankstinukus ir, jaunuoliams sutinkant, perduoti jų kontaktus „Atrask save“ projekto koordinatorei Veronikai. 
Baigiantis pasitarimui, jo dalyviai prisiminė pasaką „Nueik nežinia kur, atnešk nežinia ką“. Eilinį kartą geras tikslas sužlugdomas dėl valstybės institucijų nepasirengimo aprūpinti projekto vykdytojus informacijos paieškos mechanizmais. O, pasirodo, net ir mažoje savivaldybėje, kur, regis, vienas kitą pažįsta, neaktyvų jaunuolį surasti ne taip jau ir lengva...

RENGINYS „PASAULIS BE SMURTO“

Lapkričio 16 d. Visagino kultūros centro „Bangos“ salėje mokiniai susirinko paminėti trijų svarbių datų: Pasaulinės smurto prieš vaikus prevencijos dienos, Pasaulinės jaunimo dienos ir Tarptautinės tolerancijos dienos. 
Draugystės ir „Gerosios vilties“ progimnazijų bei „Žiburio“ pagrindinės mokyklos komandos varžėsi plakato, scenos vaizdelio ir filmuoto vaizdo siužeto konkursuose, kuriuose išreiškė savo požiūrį į smurtą prieš vaikus, skatino toleranciją, tarpusavio supratimą ir draugiškumą.
Mokinių konkursinius pasirodymus vertino komisija, vadovaujama Visagino savivaldybės tarybos nario Jevgenijaus Šuklino.
Konkurse po atkaklios kovos nugalėjo „Žiburio“ pagrindinės mokyklos komanda, antrąją vietą laimėjo „Gerosios vilties“ progimnazijos komanda, tretieji – Draugystės progimnazijos mokiniai.
Visos komandos buvo apdovanotos Visagino savivaldybės administracijos įsteigtais prizais ir Visagino kūrybos namų direktoriaus padėkos raštais. 
Dėkojame renginio organizatoriams – Visagino kūrybos namams, Visagino kultūros centrui – už pagalbą organizuojant renginį ir konkurse dalyvavusių mokyklų mokiniams ir mokytojams, paskatinusiems ugdytinius dalyvauti renginyje. 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-10 11:41:45


 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                      Miesto schema

 

 

 

 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Sausis
    2021     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 42323848
Šiandien apsilankė: 4488
Dabar naršo: 100
 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema